ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Felsőfokú szakképzések
Programtervező Informatikus BSc képzés
Programtervező Informatikus MSc képzés
Informatika tanári MSc képzés
Térképész MSc képzés
Dokumentumtár
Esti képzés
Kooperatív képzés
Informatika Doktori Iskola
Informatikai képzések az ELTE nem informatikus hallgatóinak

Térképész mesterszak

A felvételi eljárás menete itt található.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

szakképzettség: okleveles térképész

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési szak térképész szakiránya.
  • A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a földtudományi alapképzési szak nem térképész szakirányai; a földrajz, a környezettan, a tájrendező és kertépítő mérnöki, építőmérnöki, a programtervező informatika, a környezetmérnöki alapképzési szakok, továbbá a földmérő és földrendező mérnök alapképzési szak.
  • A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

  • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit
  • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit
  • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit
  • A szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
  • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
  • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45%

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ezek birtokában sokféle kartográfiai terület feladatait képesek magas szinten ellátni:

hagyományos és számítógépes térképszerkesztés, geoinformatikai rendszerek tervezése és üzemeltetése, modern felmérési módszerek (GPS, távérzékelés),
tematikus kartográfia. Képesek továbbá kartográfiai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

§  a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyagot,

§  a kartográfiai ismeretek rendszerét,

§  a szakma műveléséhez szükséges magas szintű interdiszciplináris elméleti ismeretanyagot (általános és tematikus kartográfia, számítógépes térképészet, geoinformatika, felméréstan),

§  a digitális képfeldolgozás és a számítógépes grafika szerkesztési eljárásait, és birtokába jutottak az érintkező határterületi tudományok (geodézia, geológia,
geofizika, földrajz, meteorológia, matematika, történelem, nyelvészet) idevágó ismeretanyagának,

§  a kutatáshoz és az operatív munkához kapcsolódó széles körben alkalmazható problémamegoldó módszereket,

§  a számítógépes kommunikáció, elemzés és modellezés módszereit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

§  ismereteik önálló továbbfejlesztésére,

§  a különböző rendeltetésű térképek matematikai és kartográfiai szerkesztési alapelveinek, felmérési eljárásainak, ábrázolási megoldásainak és sokszorosítási technológiáinak alkalmazására,

§  saját szerkesztésű térképek előállításakor fejlett technika (számítógépes perifériák, képfeldolgozó berendezések, GPS) alkalmazására és a célszerű eljárások használatára,

§  az érintkező határterületi tudományok (geodézia, geológia, geofizika, földrajz, meteorológia, csillagászat, statisztika, történelem, nyelvtudomány stb.) megfelelő ismeretanyagának alkalmazására,

§  hazai és külföldi, régi és új térképek, valamint más térképészeti kiadványok (föld- és éggömbök, dombortérképek stb.) értékelésére, forrásanyagként való felhasználására, adattári adatbázis jellegű feldolgozására,

§  olyan térképek létrehozására, amelyeket a gazdasági ágazatok, illetve a megrendelők a kívánt szakterületen hasznosíthatnak,

§  a térképtudomány körébe tartozó ismeretek átadására,

§  magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

§  önálló munkavégzésre való alkalmasság,

§  önálló döntéshozatali képesség,

§  jó megfigyelőkészség,

§  problémafelismerő és -megoldó készség,

§  információfeldolgozási képesség,

§  széles körű általános szakmai műveltség (földrajzi nevek ismerete, terepi tájékozódás képessége, természettudományi alapok),

§  pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

§  a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

§  jó informatikai alaptudás és helyesírás,

§  kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,

§  csoportmunkában való részvétel képessége.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit

felméréstan (geodézia, topográfia, fotogrammetria, távérzékelés); számítógépes kartográfia, kartográfiai vizualizáció.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 45-55 kredit

kartográfiatörténet, vetülettan, tematikus kartográfia, számítógépes kartográfia, geoinformatika, térképszerkesztés-tervezés, térképkiadványok, nyomdai előkészítés.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-55 kredit

differenciált szakmai ismeretek 25-35 kredit

kartográfiai vizualizáció, tematikus kartográfia, atlaszkartográfia, térképkiadványok, nyomdai előkészítés, nyári szakmai gyakorlat;

diplomamunka: 20 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat az intézményi tantervben meghatározott nyári gyakorlat, amelynek időtartama 2 hét (4 kredit).

Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Miben egyedülálló az ELTE térképész mesterszakja?

A magyar felsőoktatás intézményi közül ezidáig egyedül a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken lehetett térképész diplomát szerezni. Az 1990-es évektől kezdődően – az európai trendeknek megfelelően – a térképészképzésbe beépült a térinformatika eljárásrendszere is. A szakmai feltételek, a képzés személyi és infrastrukturális igénye miatt várhatóan más intézmény ezután sem fog mesterszakot indítani.

A tanszék oktatói biztosítani tudják olyan magas képzettségű és tudományos felkészültségű szakemberek útjára bocsájtását, akik ismerik a térképkészítés legkorszerűbb eljárásait és birtokába jutnak az érintkező határterületi tudományok idevágó ismeretanyagának is.

A mesterszakot elvégző hallgatók GIS, GPS, számítógépes grafikai ismeretei jól alkalmazhatók a mobil eszközök használatán alapuló hely- és körzetfüggő szolgáltatásokban, amelyek jelentős térképigénnyel lépnek fel, és amelyek lassan az analóg térképekkel azonos felhasználói réteget jelentenek. A képzés során elsajátítható ismeretek felhasználásával ki tudják elégíteni az interneten keresztül publikált, illetve az interaktív oktatási térképek és atlaszok iránt növekvő igényeket.

A térképész mesterszakot elvégzett hallgatók olyan tudás birtokába jutnak, ami képessé teszi őket a kartográfiai tudományterület doktori programjába való bekapcsolódásra. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a doktori program iránt érdeklődők közreműködhessenek olyan projektekben illetve olyan szakdolgozati témát válasszanak, ami segíti a doktori programra történő felkészüléseket. E célt szolgálja a Tudományos Diákkör működtetése is.

 

 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.