ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
 

Tisztelt Hallgatók! 

KÉRJÜK, OLVASSÁK VÉGIG AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT!

 

A 2015/16. tanév őszi félévének szorgalmi időszaka december 11-én (pénteken) zárul.

A vizsgaidőszak 2015. december 14-től (hétfő) 2016. január 29-ig (péntek) tart.

 Vizsgára jelentkezés csak az előfeltételek teljesítése után lehetséges. Olyan tantárgy esetében, melyből gyakorlati jegy és kollokvium is van, a vizsgára jelentkezés csak az oktató által a Neptunba beírt eredményes gyakorlati jegy után lehetséges. A kollokvium gyenge előfeltétele a gyakorlati jegy.

A vizsgán fényképes okirattal kell igazolni a személyazonosságot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, vezetői engedély).

Legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával lehet a Neptunban vizsgára jelentkezni, valamint a vizsgára való jelentkezést visszavonni.

HKR 400.§

(2) Egy tantárgy minden felvétele utáni első vizsga, valamint a tantárgy első felvétele után tett első javítóvizsga díjmentes.

(3) A tárgy minden további vizsgájának térítési díja a Karon a mindenkori hallgatói normatíva legfeljebb 3 %-a. A térítési díj összegét a Kari Tanács állapítja meg minden tanévben. (3.500.- Ft)

(4) Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán és nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt, akkor a hallgatói normatíva 3%-ának megfelelő térítési díj szedhető. A Karon megállapított összeg 3.000.-Ft.


 
Lehetőségük van a szóbeli vizsgák megszerzett érdemjegyeit egy erre a célra szolgáló igazolólapon a vizsgáztatóval rögzíttetni (Neptunból nyomtatható: Leckekönyv → Teljesítési lap nyomtatása).
Az írásbeli vizsgák eredményéről a Neptun által küldött üzenet formájában kapnak értesítést.

A vizsgaidőszak teljes időtartamában figyeljék érdemjegyeik bekerülését a Neptunban. Eltérés, egyéb problémás esetekben a következő sorrendben forduljanak oktatóikhoz: tantárgy oktatója → tárgy felelős oktatója (előadója) → tanszékvezető.

Vitás esetben – a fentebb felsorolt oktatók megkeresése után - február 1-8. között tanulmányi előadójukhoz személyesen nyújthatnak be kérelmet.

Az engedélyezett számú tárgyfelvételt meghaladó, további tárgyfelvételi engedély tárgyában írott dékáni méltányossági kérelmet a tanulmányok során 2 alkalommal és összesen 3 kurzusra vonatkozóan lehet benyújtani. Az eddig megkapott dékáni méltányossági engedélyek már beszámítanak. Ennek figyelembe vételével nyújthatják be kérelmüket, melyet a Tanulmányi Hivatalban kell leadni, beadási határidő: 2016. február 9. (kedd).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kérelemhez csatolni kell az indoklást igazoló dokumentumokat, továbbá határidő után kérelmet nem fogadunk el! 

  ABSZOLUTÓRIUM!

A képzés utolsó vizsgáját követően, de legkésőbb a vizsgaidőszak végén a BSc-s és az MSc-s hallgatóknak tanulmányi előadójuknál írásban nyilatkozniuk kell, hogy abszolváltak (kimeneti szakirányról, blokkokról, stb.).

Abszolutórium = a mintatantervben szereplő összes tantárgy teljesítése.

2008-ban vagy azt követően felvett BSc-s hallgatók! 2014-ben vagy azt követően felvett MSc-s hallgatók!   Az abszolutórium része a szakmai gyakorlat is.

Amennyiben félévi teljesítéseikről papír alapú igazolást szeretnének, a vizsgaidőszakot követően tanulmányi előadójuktól kérhetnek Féléves teljesítésigazolást.

 

Budapest, 2015. december 4.

Eredményes vizsgaidőszakot kívánunk!  

Tanulmányi Hivatal

Cikk dátuma: 2015.12.04. 
Lejárat dátuma: