ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a 2015/2016. tanév tavaszi félévének kezdésével kapcsolatos és egyéb tudnivalókról

NAPPALI és ESTI tagozatos hallgatóknak

 

Kérjük, figyelmesen olvassák végig a 3 oldalas tájékoztatót!

 

 

1./ Regisztrációs hét: 2016. február 1-5. (hétfőtől péntekig)

     Tanulmányi Hivatal nyitva tartása: szokásos félfogadási idő

 

2./ Annak a hallgatónak kell a regisztrációs héten befáradnia a Tanulmányi Hivatalba, aki

-          költségtérítés mérséklésével kapcsolatos kérelmet szeretne benyújtani, melyet csak a kérelemben foglaltakat alátámasztó igazolásokkal fogadunk el - határidő: február 5.

-          az engedélyezett számú tárgyfelvételt meghaladó, további tárgyfelvételi engedély tárgyában írott dékáni méltányossági kérelmét még nem adta le - határidő: február 9.

-          előfeltétel alóli mentességet kér (csak kivételes, indokolt esetben), a kérelem a tárgy oktatójának és a tanszékvezető támogatásával nyújtható be - határidő: február 9.

 

3./ A Neptunban február 7-ig regisztálni kell, azaz jelezni, hogy tanulmányait

-          folytatja (aktív), vagy

-          kihagyó (passzív) lesz.

 

4./ A tárgyak felvételének végleges határideje a Neptunban: február 12.

     - Tantárgyait saját képzési programjának mintatanterve, szakiránya és saját tagozata szerint vegye fel!

     -  Felvett tárgy leadására, tárgyfelvételi problémák rendezésére február 17-ig van lehetőségük, a kérelmet az oktatási informatikusnak adhatják le a TO 0.417/A szobájában.

      - Aki kreditátviteli kérelmet nyújtott be, annak február 23-24-én be kell jönnie a Tanulmányi Hivatal a Kreditátviteli Bizottság határozatát átvenni, valamint tárgyfelvételi-tárgyleadási nyomtatványon jeleznie kell, hogy mely tárgyakat kíván még felvenni vagy leadni.

 

5./  Előfeltételt sértő indexsorok automatikus törlése a Neptunban:

      - az előzetes kurzusfelvételt követően, február 1-jén 16 óra után, valamint

      - a tárgyfelvétel végén, február 12-én 16 óra után.

 

6./ A kreditátviteli kérelmeket (tanegység-elfogadási kérelem) 2016. február 1-9. között lehet leadni a Tanulmányi Hivatalban. A kérelem nyomtatvány ki- és letölthető:

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

 

7./  A 2015/16. tanév őszi félévében megszerzett érdemjegyekkel kapcsolatos reklamáció:

A Neptunba bekerült érdemjegyekkel kapcsolatos problémás esetekben a következő sorrendben forduljanak oktatóikhoz: tantárgy oktatója → tárgy felelős oktatója (előadója) → tanszékvezető.

Vitás esetben – a fentebb felsorolt oktatók megkeresése után - február 1-9. között tanulmányi előadójukhoz személyesen nyújthatnak be kérelmet.

 

8./  ABSZOLUTÓRIUM! A képzés utolsó vizsgáját követően, de legkésőbb a vizsgaidőszak végén, január 29-ig a BSc-s és az MSc-s hallgatóknak tanulmányi előadójuknál írásban nyilatkozniuk kell, hogy abszolváltak (kimeneti szakirányról, blokkokról, stb.). Abszolutórium = a mintatantervben szereplő összes tantárgy teljesítése. BSc-s hallgatók! Az abszolutórium része a szakmai gyakorlat is.

 

9./ Amennyiben félévi teljesítéseikről papír alapú igazolást szeretnének, a vizsgaidőszakot követően tanulmányi előadójuktól kérhetnek törzslap-kivonatot.

 

10./  Az esti tagozatos aktív státuszú hallgatóknak a 2015/2016. tanév tavaszi félévére a parkolási igényt február 12-ig kell bejelenteni a http://www.inf.elte.hu/parkolas címen.  

 

 

 

ÖNKÖLTSÉGGEL / KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSEL kapcsolatos tájékoztató!

 

-      Külön értesítést nem küldünk a költségtérítésessé/önköltséget fizetővé váló hallgatóknak, február 16-ig fel kell keresniük tanulmányi előadójukat a képzési szerződés megkötése végett.

-   Munkahely/cég/egyéni vállalkozó átutalásos számlával fizeti meg költségtérítését/önköltségét, forduljon tanulmányi előadójához.

 

Önköltség/költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatók:

1./ 2012 szeptemberében vagy azt követően felvett önköltséget fizetők:

▪ önköltséges képzésbe nyertek felvételt (fizetendő: önköltség teljes összege) vagy vállalták az állami részösztöndíjas képzést (fizetendő: önköltség teljes összege/2) 

▪ felsőoktatási tanulmányaik során már kimerítették a 12 félév támogatási időt,

   ▪ egy/több felvételi eljárásban felvettként vagy más intézményből átvettként már folytattak tanulmányokat jelenlegi szakjukon (Nftv. 47.§ (3) Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani.) és az így számított szakos képzésükben elhasználták az Nftv. által engedélyezett államilag támogatott féléveiket (BSc 8 félév, MSc 6 félév)

     az Nftv. 48.§-a alapján államilag (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe átsoroltak.

 

2./ 2012 januárjában vagy azt megelőzően felvett költségtérítést fizetők:

  költségtérítéses képzésbe nyertek felvételt,

   ▪ szakos képzésükben elhasználták az Ftv. által engedélyezett államilag támogatott féléveiket (BSc 8 félév, MSc 6 félév),

  felsőoktatási tanulmányaik során már kimerítették a 12 félév támogatási időt,

▪ az Ftv. 55.§. (1) pontja alapján államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe átsoroltak.

 

Kérjük az önköltség/költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatókat, hogy az alábbiak szerint járjanak el.

1./ Az önköltséges és az állami részösztöndíjas hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal február 15-19. között folyamatosan kiírja a Neptunban.  Kérjük, webes felületükön figyeljék a tételkiírást, a megjelenés időpontjától indíthatják a befizetést gyűjtőszámlájukról. Befizetési határidő: 2016. március 15.

2./ A költségtérítést fizető hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal február 22-26. között írja ki a Neptunban. A költségtérítés kiszámítása a Neptunban felvett kreditek száma alapján, történik. Alapdíjat minden aktív hallgatónak kell fizetnie (tárgyfelvétel nélkül is)!

  -  Felvett tárgy leadására február 17-ig van lehetőségük. Amennyiben olyan tárgyat vettek fel, mely után más karon fizetnek (pl. testnevelés), kérjük, jelezzék tanulmányi előadójuknak február 17-ig. Azt követően költségtérítési összeget befolyásoló reklamációt nem fogadunk el!

     -  Annak a költségtérítéses hallgatónak, aki kreditátviteli kérelmet nyújtott be, annak február 23-24-én be kell jönnie a Tanulmányi Hivatalba a Kreditátviteli Bizottság határozatát átvenni, valamint tárgyfelvételi-tárgyleadási nyomtatványon jeleznie kell, hogy mely tárgyakat kíván még felvenni vagy leadni. Ez alapján kerül módosításra a véglegesen felvett tárgyak listája a Neptunban. Aki az egyeztetést február 24-ig elmulasztja, annak a tárgyai a korábbiak szerint véglegesítődnek Neptunban, és ez alapján kell fizetnie a képzési költséget.

 

Kérjük, webes felületükön figyeljék a tételkiírást, a megjelenés időpontjától indíthatják a befizetés gyűjtőszámlájukról. Befizetési határidő: 2016. március 15.

 

 

NAPPALI TAGOZAT

 

2015/2016. tanév

 

 

 

Szak (nappali tagozat)

 

Fizetendő önköltség

 

Programtervező informatikus BSc

2012 szeptemberében felvett

önköltséges

237000 Ft

 

 

Programtervező informatikus BSc

2013 szeptemberében vagy azt követően felvett önköltséges         

300000 Ft

 

 

2012 szeptemberében vagy azt követően felvettek:

 

Programtervező informatikus MSc, Térképész MSc

 

398000 Ft

 

Informatikatanár MA

 

320000 Ft

 

2013 szeptemberében vagy azt követően felvettek:

osztatlan tanárképzés

 

400000 Ft

 

 

2012 januárban vagy azt megelőzően felvettek:

Szak (nappali tagozat)

Maximális költségtérítés

Fizetendő költségtérítés

Programtervező matematikus és Programtervező informatikus BSc

237000 Ft

60000 Ft alapdíj  +  felvett kredit x 5900 Ft

Programtervező informatikus MSc, Térképész MSc

398000 Ft

80000 Ft alapdíj  +  felvett kredit x 10600 Ft

Informatikatanár MA

 

BTK-s szakpárral 200.000 Ft

TTK-s szakpárral 220.000 Ft

 

ESTI TAGOZAT

 

2015/2016. tanév

2012 szeptemberében vagy azt követően felvettek:

Szak (esti tagozat)

 

Fizetendő önköltség

Programtervező informatikus BSc

önköltséges

állami részösztöndíjas

230000 Ft

115000 Ft

Programtervező informatikus MSc

 

398000 Ft

 

2012 januárban vagy azt megelőzően felvettek:

Szak (esti tagozat)

 

Fizetendő költségtérítés

Programtervező informatikus BSc

 

60000 Ft alapdíj + felvett kredit x 7000 Ft

Programtervező informatikus MSc

 

80000 Ft alapdíj + felvett kredit x 10600 Ft

 

 

 

Budapest, 2016. január 21.

ELTE IK Tanulmányi Hivatal

 

 

Cikk dátuma: 2016.01.25. 
Lejárat dátuma: