ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Térítési és szolgáltatási díjak

Tájékoztató az ELTE-n tanuló speciális szükségletű hallgatók számára

A fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett megsegítése az Egyetemen 2000. óta folyik. Kezdetben ezt a tevékenységet kari koordinátorok végezték, majd 2009 szeptembere óta egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze a kari koordinátorok munkáját, és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékosság-ügyi intézkedéseket, programokat. 2015 júliusától a Kancellária létrehozta a Fogyatékos-ügyi Központot, amely a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont keretén belül működik. A kari koordinátorok és a Fogyatékos-ügyi Központ tehát közösen látják el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését.

Mit jelent a speciális szükséglet?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 6. pontja szerint fogyatékossággal élőnek minősül az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

A megsegítés formái
1.) Kari szintű szolgáltatások a kari fogyatékos-ügyi koordinátorokon keresztül

Egyetemünk minden karán dolgoznak ún. fogyatékos-ügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az eszközök kölcsönzése, tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A megsegítés formái:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • Fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal;
 • Egyéni tanácsadás;
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:
  • ELTE TTK Médiatár
  • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba
 • Speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára. Jelentkezés: Kovács Krisztina egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátornál, illetve a kari fogyatékos-ügyi koordinátoroknál (ld. koordinátorok listája c. táblázat)

2.) Egyetemi szintű szolgáltatások a Fogyatékos-ügyi Központon keresztül

 • Látássérült hallgatók számára útvonaltanítás;
 • Neptunhasználatának megtanítása;
 • Grafikonok, ábrák, térképek adaptációja után domború ábrák készítése, illetve ezek szóbeli magyarázata; 
 • Autista hallgatók számára az orientáció és a kommunikáció segítése;
 • Pszichés fejlődési zavarral élő hallgatók számára tanulási tanácsadás;
 • Hallássérült hallgatók számára az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése; 
 • Mozgáskorlátozott hallgató számára az Egyetemre történő közlekedésben segítségnyújtás
 • Bármely, arra igényt tartó fogyatékossággal élő hallgató számára a könyvtár használatának megtanítása; 
 • A nyomtatott információszerzésben akadályozott hallgatók számára tankönyv-digitalizálás;
 • Karriermenedzsment: egyéni tanácsadás és kiscsoportos tréningek; 
 • Hallgatói fórumok szervezése;
 • Sportprogramokon az akadálymentes hozzáférés biztosítása; tanácsadás a sportolási lehetőségekről, ezek elérhetőségéről;
 • A tanulást segítő egyéb eszközök, anyagok adaptációja (pl. tananyagként használt videofilmek feliratozása és narrációja)
 • Tájékoztatás az Erasmus+ program fogyatékos hallgatókat érintő lehetőségeiről, segítségnyújtás a kiegészítő támogatás megpályázásában és a külföldi egyetemek fogyatékos-ügyi koordinátoraival történő kapcsolattartásban
 • Az Egyetem akadálymentességének biztosítása;
 • Értesítés pályázati lehetőségekről

A hallgató megsegítésének feltétele: a regisztráció

A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékos-ügyi koordinátoruknál, és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagy a Tanulmányi Osztálynak.

Abban az esetben, ha a speciális szükségletű hallgató élni kíván a számára biztosított előnyben részesítéssel a kurzusfelvétel során, 2015. szeptember 2. 16.00 óráig regisztrálnia kell a fogyatékos-ügyi koordinátornál.

Ha erre nem tart igényt, akkor regisztrációját bármikor megteheti.

A személyes találkozáshoz időpont kérhető a kari fogyatékos-ügyi koordinátortól e-mailben (ld.: Fogyatékos-ügyi koordinátorok listája c táblázat).

A regisztráció keretében a mellékelt adatlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és személyes megbeszélés során a kari koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. A hallgatónak a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy igénybe kívánja-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet, Hallgatói követelményrendszer 60.§ letölthető:https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül.

A nyilatkozatot mellékeljük (2.sz. melléklet), kérjük annak kitöltését és eljuttatását a kari fogyatékos-ügyi koordinátorhoz.

A regisztráció fent jelzett határidejének elmulasztása esetén a fogyatékossággal élő hallgató az őszi szemeszterben elveszíti azon jogát, hogy a kurzusfelvételnél előnyhöz jusson.

Az igazolás módja:

 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet), új nevén RSZSZ (Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv), fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében:

a.) Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkeznek a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor az RSZSZ (Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv), fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye;

b.) Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia).

c.) Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, vagy aPedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni (Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem fogadható el!)

Fogyatékos-ügyi koordinátorok listája:

Intézmény

Koordinátor

Cím

Telefon

E-mail

Eötvös Loránd
Tudomány-
egyetem

Kovács Krisztina

ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23

358-5579
30-244-4983

kkovacs@barczi.elte.hu

Állam- és
Jogtudományi Kar

dr. Hoffman István

ELTE ÁJK
1053 Bp., Egyetem tér 1-3.
I. 113.

411-6500/2715

hoffman.istvan@ajk.elte.hu

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Kovács Krisztina

ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23

358-5579
30-244-4983

kkovacs@barczi.elte.hu

Bölcsészet-
tudományi Kar

Bíró József és
Senkei-Kis Zoltán

ELTE BTK
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

411-6500/5485

biro.jozsef@btk.elte.hu

senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

Informatikai Kar

Helfenbein Henrik

ELTE IK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/C,
2-405

209-0555/8467

hehe@elte.hu

Molnár Zoltánné

molnarne@inf.elte.hu

Pedagógiai és
Pszichológiai Kar

Solymosi Katalin

ELTE PPK
1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 208.

461-4500/3855

eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

solymosi.katalin@ppk.elte.hu

Társadalom-
tudományi Kar

Tánczos Éva

ELTE TáTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A
(Északi épület) 2.73

372-2500/6736

tanczos.eva@tatk.elte.hu

Tanító- és
Óvóképző Kar

Rózsáné Czigány Enikő

ELTE TÓK
1126 Bp., Kiss János altb. u. 40.

487-8100/6987

nevtud@mars.tofk.elte.hu

Természet-
tudományi Kar

Török Gabriella

ELTE TTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A, 1.87

372-2559

torok.gabriella@ttk.elte.hu

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre! https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

Kérdés esetén várjuk jelentkezését. Sikeres tanulást és élményekben gazdag diákéletet kívánunk!

Kovács Krisztina
egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor
Fogyatékos-ügyi Központ vezetője
kkovacs@barczi.elte.hu

Cikk dátuma: 2015.08.09. 
Lejárat dátuma: 2016.08.31.