ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 

TÁJÉKOZTATÓ
a felsőfokú szakképzés szakdolgozatával és szakmai vizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

Az Informatikai Kar által gondozott felsőfokú szakképzések esetében szakmánként szakdolgozatot kell készíteni ( 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján).

I. Témaválasztás, bejelentés, engedélyezés

A témaválasztás és a záróvizsga időpontja között 6 hónapnak kell eltelnie (HKR 77.§ 4a). A téma bejelentése a szakképzési szakdolgozat-téma bejelentő lappal tehető meg, amelyet a szakmai felelősnek kell leadni (júniusi vizsga esetén december 15-ig). A formanyomtatványt úgy kell kitölteni, hogy a téma leírása alapján megítélhető legyen a megoldandó feladat nehézsége, bonyolultsága. A szakdolgozat témája az elfogadás után megváltoztatható. A módosítás egyéni kérelem leadásával lehetséges, legkésőbb a szakmai vizsga előtt 4 hónappal.

Témákat az Informatikai Kar oktatói kínálnak fel, illetve témát hozhat a hallgató saját maga is. Saját téma esetében a hallgató kötelessége megfelelő belső vagy külső témavezetőt találni.

A témabejelentőt a választott témavezetővel is alá kell íratni. Témavezető külső szakember is lehet, de megfelelő szakirányú felsőfokú diplomával kell rendelkeznie. Külső témavezető esetén belső témavezető kijelölhető.

A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakképzés szakfelelőse fogadja el az esetleges titkosság engedélyezésével együtt (HKR 79§,81.§).

A szakdolgozat tartalma

A szakdolgozat tartalma az adott szakképzés területéről választott gyakorlati probléma megoldása.

(Példa megoldandó általános rendszergazda szakdolgozati problémára: Virtuális szerverek megvalósítása, Tűzfal megoldások Windows, vagy Unix(LINUX) alatt, Felhasználó management lehetőségek egy konkrét esetben (AD, stb)
Példa megoldandó webprogramozó szakdolgozati problémára: Webshop készítése (különböző környezetekben), Webes játékok készítése, Egy cég honlap (dinamikus) kialakítása, Fórum, blog környezet menedzselése, kialakítása, stb.)

A szakdolgozatban kitűzött feladatnak olyan komplexitásúnak kell lennie, hogy azt egy átlagos képességű hallgató 10 kreditnek megfelelő 300 munkaórában elvégezhesse. Ha a feladat mérete indokolja, akkor több hallgató is készíthet egy dolgozatot, de ekkor a dolgozatban pontosan fel kell tüntetni, hogy a dolgozat melyik része melyik hallgató munkája.

A szakdolgozatnak a következő fő részekből kell állnia: (Általános rendszergazda szakképzés)

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése (kb. 2 oldal)
2. A felvetett problémával kapcsolatos technológiák, módszerek, eszközök, fejlődési, fejlesztési irányok áttekintése.
3. A kitűzött feladat megoldásának leírása
4. Összegzés 

A szakdolgozatnak a következő fő részekből kell állnia: (Web-programozó szakképzés)

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése (kb. 2 oldal)
2. Felhasználói dokumentáció
3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, média-elemek, navigáció stb., ergonómia, tesztelés,)
4. Összegzés

II. Formai követelmények:

Alaki követelmények:

 • A szakdolgozat kemény kötésben, fekete színű alapon, arany betűkkel
  Külső fedlap feliratai (szakdolgozat, név, évszám).
  Elhelyezésük:

             

 • Javasolt fehér A4-es lapra, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, sorkizárással dolgozni.
 • Margó:
  -bal: 3.5 cm,
  -jobb, alsó, felső: 2,5 cm
 • Használjon oldalszámozást. (Tartalomjegyzék oldalai illetve az esetleges mellékletek ne legyenek számozva)
 • Nyomtatás: laponként egy oldalra (egyoldalas nyomtatás)
 • A dolgozat fő fejezetei (1. szintű címsorok) új oldalon kezdődjenek
 • A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, amelyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabáyait.
  A könyvek idézésének formája a következő:
  [<hivatkozási azonosítója>] <Szerző neve>: <a könyv címe>, <a kiadó neve>, <a kiadás éve>, [<terjedelme>], <ISBN szám>.
  Például:
  [2] Jan Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, 1988, [742], ISBN-0201-42765-6.
  Hálózaton elérhető forrásmunka esetén a „link” megadása után adjuk meg az elérés dátumát!

A szakdolgozat felépítése

1. Belső fedőlap
A szakdolgozat első oldalán fel kell tüntetni az ELTE címerét, az egyetem nevét és karát, a szakdolgozat címét, szerzőjének nevét, a szakképzés megnevezését és OKJ számát, a témavezető nevét, beosztását, a beadás helyét és évét.
Elhelyezésük:

  

2. Tartalomjegyzék
3. A szakdolgozat tartalmi részénél előírt fejezetek (abban a kötött sorrendben). Terjedelme minimum
30 000 karakter leütés legyen ábrák nélkül. (kb. 20 A4-es oldal)
4. Irodalomjegyzék (ld. alaki követelmények vonatkozó része)
5. Mellékletek
6. A teljes szakdolgozatot (dokumentációt, ábrákat, programot stb.) tartalmazó elektronikus hordozót (CD,DVD) a szakdolgozat hátsó borítójára ragasztott tasakba kell elhelyezni

III. A szakdolgozat leadása, értékelése

A szakdolgozatot 1 példányban a szakmai vizsga előtt legkésőbb 2 héttel le kell adni a Tanulmányi Osztályon (HKR 78.§). A szakdolgozathoz mellékelni kell a témavezető értékelését, melyet %-os formában kell megadni (pl: 85%).

A dolgozat értékelési szempontjai:

1. A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége
2. A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek
3. A szakdolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége
4. A hallgató munkájáról kialakult vélemény
5. A terjedelmi követelmények

Védés értékelési szempontjai

1. A vizsgadolgozat bemutatása, lényegének szakszerű ismertetése
2. A témakörben, annak szakirodalmában való tájékozottság bizonyítása
3. A bemutatás szakmai színvonala
4. Reagálás a bírálat megállapításaira
5. Válaszadás a bizottság helyben feltett kérdéseire

IV. A szakmai vizsga

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése
Szakdolgozat készítése
Gazdálkodó szervezetnél eltöltött szakmai gyakorlat teljesítése

A szakmai vizsgára jelentkezés

A szakmai vizsgára a 4. félév megkezdésekor a hallgatónak írásban jelentkeznie kell a Tanulmányi Osztályon.

A szakmai vizsga

A szakmai vizsgán a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy rendelkezik a pálya műveléséhez szükséges szakmai ismeretekkel és készségekkel.
A szakmai vizsga annyi vizsgarészből áll, ahány modulból a képzés. Az egyes szakképzésekre vonatkozó részletes leírás a https://www.nive.hu oldalon megtalálható. A szakmai vizsga része a szakdolgozat védése.

 

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: